Ogólne

Otwarcie Biblioteki Technicznej PP

DSC_816114 listopada 2010 o godz. 16:00 miało miejsce otwarcie  Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Uroczystość była ukoronowaniem  10-letnich starań władz Politechniki Poznańskiej o pozyskanie nowoczesnej bazy dydaktycznej dorównującej najznakomitszym ośrodkom uniwersyteckim w Europie i na świecie. Obiekty Biblioteki Technicznej i Centrum Konferencyjno-Wykładowego odpowiadają teraz najwyższym standardom technologicznym, elektronicznym i informatycznym.

Zgromadzonych gości powitał J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Inż. Adam Hamrol

Gośćmi m.in. byli:

  • Wiceminister MNiSW, prof. Zbigniew Marciniak
  • Wiceminister  MNiSW prof. Witold Jurek
  • Poseł na sejm RP Krystyna Łybacka
  • Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek
  • Wicemarszałek  Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak
  • Prezydent m. Poznania Ryszard Grobelny
  • Projektant obiektu prof. Marian Fikus

Film z otwarcia biblioteki – glosTV

Opis

Przedmiotem niniejszego projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie obiektu nowej Biblioteki Technicznej oraz Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, której realizację rozpoczęto w 2006r. Obecnie zakończono realizację stanu surowego zamkniętego obiektu. Do realizacji pozostało wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i zagospodarowanie terenu oraz  wyposażenie budynku Biblioteki. Obiekt powstaje na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej, u zbiegu ulic Piotrowo i Berdychowo, przy pierwszej części budynku istniejącego Centrum Wykładowo – Konferencyjnego, który został oddany do użytku w październiku 2004 roku.

Obiekt ten wybudowany będzie w technologii budynku inteligentnego i wyposażony będzie
w najnowsze media elektroniczne, które zwłaszcza dla biblioteki stanowią niezbędny warunek rozszerzenia zakresu dostępności posiadanych przezeń zasobów, zwłaszcza do studentów studiów niestacjonarnych oraz osób spoza Uczelni.

Oprócz biblioteki w budynku tym będą również sale wykładowe na parterze i pierwszym piętrze  (ogółem 44 pomieszczenia dydaktyczne) przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej.  Natomiast na piętrach I i II będzie miał siedzibę Instytut Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania. To w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych wspomnianego centrum będą realizowane specjalistyczne zajęcia  dla studentów makrokierunku Bioinformatyka, prowadzonym wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, który stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju nauki i jeden z ważniejszych nośników gospodarki opartej na wiedzy. Otwarcie tego kierunku wpłynie korzystnie na pozycję Uczelni w skali krajowej i europejskiej ze względu na unikatowy jego charakter. W wyniku realizacji projektu, zdecydowanej poprawie ulegną warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, a tym samym i jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów realizowanych w Politechnice Poznańskiej.

Cel

Budowa nowoczesnej, multimedialnej biblioteki integrującej wszystkie biblioteki Politechniki Poznańskiej umożliwi nie tylko wygodny dostęp do wszystkich posiadanych zasobów na miejscu, ale również zwiększy wykorzystanie zasobów elektronicznych on-line, udostępniając w ten sposób wiedzę dla osób, które nie mogą skorzystać na miejscu, w tym osób dokształcających się samodzielnie W nowobudowanym obiekcie duża część powierzchni przeznaczona będzie na potrzeby Wydziału Informatyki i Zarządzania, w szczególności Instytutu Informatyki. Oprócz realizowanego obecnie na wydziale programu dydaktyki i badań powstanie nowe Centrum Bioinformatyki i Genomiki, jako multidyscyplinarnego centrum dydaktyczno-badawczego. Działalność jednostki determinować będzie rozwój kadr w przyszłości zatrudnionych w takich dziedzinach jak diagnostyka i terapia medyczna, czy też projektowanie i wytwarzanie nowych produktów biotechnologicznych. Z tej perspektywy, niniejszy projekt przyczyni się również do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na unikatowej wiedzy. Z tego też względu kierunek bioinformatyka uznany jest jako priorytetowy gdyż jest innowacyjnym nośnikiem  rozwoju tych obszarów gospodarki, które są związane z zapewnieniem odpowiednich standardów zdrowotnych obywateli.  Kierunek ten będzie unikatowy nie tylko w skali kraju ale i Europy.

Projekt ten jest zgodny ze Strategią Lizbońską, Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015, z Krajowym Programem Reform dla realizacji Strategii Lizbońskiej, Kierunkami zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 2013 i Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.

Mierzalny efekt realizacyjny to likwidacja rozproszenia zasobów informacyjnych Politechniki i usunięcie braków kubaturowych i jakościowych w dydaktycznej infrastrukturze lokalowej. W efekcie jego realizacji wzrośnie liczba użytkowników korzystających z biblioteki o 15 tys. osób, a z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów skorzysta około 6 tys. studentów. Ponadto, rozszerzenie skali działania spowoduje wzrost liczby nowych miejsc pracy o 10 etatów. Projekt ten również wpisuje się w realizację celów działania 5.1. WRPO powodując wzrost dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji Uczelni na forum krajowym i międzynarodowym. Spełni też kluczową rolę w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Przyczyni się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia.

Możesz również polubić…